Strona główna Aktualności Kapituła Kapłani Metryki Kronika Natanael Detektyw Wykazy
Dzisiaj jest poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. godz. 11:33
Podstawowe
informacje


Kościół św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru zabytków

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z dnia 25 lutego 2009 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem A/74 drewniany kościół cmentarny pod wezwaniem św. Marii Magdaleny z XVIII w. przy ul. Moniuszki w Opocznie.

Opis zabytku
Kościół posadowiony na podmurówce z bloków kamiennych i drewnianej podwalinie, o konstrukcji zrębowej. Ściany oszalowane pionowymi deskami, złącza zasłonięte profilem. Górą biegnie mocno profilowany gzyms wieńczący. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Strop drewniany, płaski, pokryty XX w. polichromią. Okna w prezbiterium i nawie zamknięte łukiem, w nawie pod kruchtą okna okrągłe. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji storczykowej, dach kryty blachą, pierwotnie gontem. Obiekt orientowany, założony na rzucie prostokąta: prostokątne prezbiterium zamknięte trójbocznie, prostokątna jednoprzestrzenna nawai prostokątna kruchta. Prezbiterium i nawa równej wysokości, nakryte własnymi dwuspadowymi dachami. Na dachu nawy przy prezbiterium wieżyczka z sygnaturką ze stożkowym hełmem, przy północnym boku prezbiterium zakrystia nakryta dachem jednospadowym. Kruchta usytuowana centralnie na froncie, przykryta wysokim, stromym dwuspadowym dachem.

Uzasadnienie
Miasto Opoczno rozwinęło się ze wsi monarszej. Pierwotnie lokowane było na prawie średzkim. W XII - XIII w. najprawdopodobniej usytuowane było między dzisiejszymi ulicami: Staromiejska, Moniuszki, Kwiatowa (obecnie teren cmentarza rzymsko - katolickiego). Na tym właśnie terenie wystawiony został pierwszy kościół, t.j. kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Już w XVI w. miejsce to było nazywane Staromieście, ponieważ za Kazimierza Wielkiego w 1365 r. przeniesiono miasto na prawo magdeburskie i ulokowano takie obiekty, jak nowy kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja i mury miejskie w nowym miejscu. Kościół p.w. św. Marii Magdaleny znalazł się za murami miasta i stał się kościołem filialnym.
Obecny kościół wybudowany został w XVIII w. Aktualnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Usytuowany jest w południowo - wschodniej części cmentarza. Sam cmentarz założony został na początku XIX w. Przez XIX wiek kościół nie był użytkowany jako obiekt sakralny. Zamieniony został na magazyn wojskowy. Funkcja sakralna przywrócona została na początku XX w. po wykonaniu generalnego remontu. Prace remontowe zostały wykonane także w 1919 r. i 1926 r. Obiekt zachował czystą zewnętrzną i wewnętrzną formę architektoniczną. Wnętrze nawy jest czteroprzęsłowe z płaskim stropem, ażurową rozetką pośrodku, prezbiterium trójprzęsłowe otwarte całą szerokością na nawę. Stropy nawy i prezbiterium pokryte XX - wieczną polichromią, chór muzyczny z drewnianą balustradą, na którą prowadzą spiralne, drewniane schody. Zachowane częściowo późnobarokowe wyposażenie kościoła, m.in. ołtarz główny, wpisane jest do rejestru zabytków ruchomych województwa łódzkiego.
Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Opocznie jest istotnym składnikiem dziedzictwa kulturowego miasta, na trwałe wpisanym w jego historię, świadkiem wiążącym się z jego pierwotną lokacją. Jako miejsce trwającego przez wieki kultu religijnego jest też materialnym świadectwem sakralnej architektury drewnianej, tak ongiś rozpowszechnionej na ziemiach Polski, obecnie znikającej z przyczyny upływającego czasu, iż staje się architekturą narażoną na zniszczenie, należy więc zapewnić jej pełną ochronę poprzez wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych.


Decyzja o prowadzeniu prac konserwatorskich

Piotrków Trybunalski, 10 stycznia 2011 r.
UOZ-PT-64/1/2011
Decyzja nr 2/2011 o prowadzeniu prac konserwatorskich
Na podstawie art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i 10, § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymsko - Katolickiej św. Bartłomieja w Opocznie z dnia 27 grudnia 2010 r. oraz dokumentacji projektowej dotyczącej kościoła cmentarnego p.w. św. Marii Magdaleny w Opocznie:
1. Projekt budowlany remontu kościoła – część architektoniczna, opracowany przez arch. R, Florka we wrześniu 2010 r.
2. Projekt budowlany remontu kościoła – część konstrukcyjna, opracowany przez mgr inż. M. Kusia w listopadzie 2010 r.
udzielam pozwolenia
na wykonanie remontu kapitalnego zabytkowego kościoła cmentarnego p.w. św. Marii Magdaleny w Opocznie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Termin rozpoczęcia prac: 1.03.2011 r.
Termin zakończenia prac: 31.12.2012 r.
Kierownikiem praz budowlanych będzie: Ewa Koch, 44-200 Rybnik, ul. Wiejska 48A.
Uzasadnienie
Kościół cmentarny p.w. św. Marii Magdaleny w Opocznie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków w Łodzi w dniu 25 lutego, znak WUOZ-640/70/2009, nr rejestru A/74.
Elementy konstrukcji i wykończenia kościoła są w złym stanie technicznym. Obiekt wymaga gruntownych prac remontowych. Realizacja prac remontowych w sposób określony w załączonej dokumentacji projektowej nie naruszy walorów architektonicznych kościoła, podnosząc zarazem jego standard techniczny i estetyczny.
W związku z powyższym na podstawie przywołanych wyżej przepisów orzeczono jak w sentencji.
Z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Zygmunt Błaszczyk

Zdjęcia z remontu kościółka


13.04.2011


8.05.2011

22.05.2011

12.06.2011

Stary kościółek jak nowy


30.09.2011


Jan Paweł II Papieſ

ŚWIĘTY
JAN PAWEŁ II
PAPIEŻ

Święty Janie Pawle II, nasz skuteczny orędowniku i wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i bliźnich, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi i zawsze służąc ludziom. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za Kościół i cały świat, każdego dnia zbliżałeś się do świętości. Proszę Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie. Wierzę, że przez twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twojej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za twoim przykładem zbliżać się do Boga. Amen.